banner

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny dla przedstawicieli i pracowników kontrahentów

Administratorem Twoich danych osobowych uzyskanych wskutek wykonywania umowy jest Ekovoltis sp. z o.o. z siedzibą al. Solidarności 36, Kielce 25-323, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501467, NIP 8992751675.

Zakres i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe przedstawicieli i pracowników kontrahentów takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym przypadku w celu realizacji postanowień Umowy.

Okres przez który będziemy przetwarzać twoje dane

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a dłużej tylko jeżeli przepisy prawa tego wymagają. Ponadto Administrator danych osobowych może przechowywać dane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.

Prawa podmiotu danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:

Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: odo.ekovoltis@ftfcolumbus.eu.

Przekazywanie danych do podmiotów i Państw trzecich

Dane osobowe nie będą przesyłane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, ale tylko jeżeli będzie to niezbędne do realizacji Umowy.

Automatyczne przetwarzanie danych

Na podstawie przetwarzanych danych nie będziemy podejmowali decyzji w sposób zautomatyzowany.

Naruszenie przetwarzania danych osobowych

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).